دانشگاه پیراگوا مسکو (PIROGOV)

دانشگاه پیراگوا (Pirogov) نگاه کلیرشته های تحصیلیرنکینگ دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تحقیقات ملی پیراگوا یکی از قدیمی ترین مدارس عالی پزشکی در روسیه است که در سراسر جهان شناخته شده است. در سال ۲۰۱۶، دانشگاه صد و دهمین سالگرد خود را جشن گرفت.تاریخچه این دانشگاه روسیه بازتابی از تمام فرآیندهایی پیچیده است که در جامعه […]

دانشگاه دندانپزشکی ســمـــــاشکــــو مــــســــکــــو (A.I YEVDOKIMOV)

دانشگاه سماشکو مسکو A.I YEVDOKIMOV (MSUMD) نگاه کلیرشته های تحصیلی تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه سماشکو مسکو A.I YEVDOKIMOV (MSUMD) به قرن نوزدهم باز می گردد، زمانی که اولین دانشکده دندانپزشکی در مسکو توسط I.M. Kovarsky باز شد.دانشگاه دولتی مسکو یک دانشگاه ۹۰ ساله جهت تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در روسیه است. این دانشگاه یکی […]