شرایط پذیرش

بررسی و تحویل مدارک

۱-اصل شناسنامه ۲-اصل گذرنامه ( ۲۴ ماه حداقل اعتبار داشته باشد) ۳-اصل گواهی دیپلم و ریز نمرات وتائیدیه تحصیلی ۴-اصل گواهی پیش و ریز نمرات و تائیدیه تحصیلی ۵-گواهی صحت وسلامت روحی وجسمانی ۶-عکس ۴*۶ ۱۲ قطعه(پشت نویسی شده) ۷-عکس ۴*۳ ۱۲ قطعه (پشت نویسی شده) ۸-بیمه نامه مسافرتی

ترجمه رسمي

ترجمه رسمي مدارك به زبان روسي وتاييد آنها در دادگستري و امورخارجه و درپايان كه بايد به تاييد سفارت روسيه برسد.

 ارسال مدارك به دانشگاه مربوطه

ارسال مدارك به دانشگاه مربوطه و انتظار جهت پذيرش و صدور دعوتنامه ودر انتها با دردست داشتن دعوتنامه مراجعه به كنسولگري جهت اخذ ويزا.

اعزام دانشجويان

اعزام دانشجويان به صورت گروهي و حمايت و همراهي كردن دانشجويان در فرودگاه امام خميني تهران و فرودگاهاي فدرال روسیه و اقامت آنها در خوابگاه دانشگاه و خدمات موسسه مانند بازكردن حساب ، خريداري سيم كارت و… .